Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  แบบใบลากิจ ลาป่วย (บกส.กน 1)
แบบบันทึกพฤติกรรมการกระทำผิดของนักเรียน (บกส.กน 2)
แบบบัตรตัดคะแนนนักเรียน (บกส.กน 3)
แบบบัตรเพิ่มคะแนนนักเรียน (บกส.กน 4)
แบบใบเชิญผู้ปกครองนักเรียน (บกส.กน 5)
แบบใบติดตามนักเรียนขาดเรียนนาน (บกส.กน 6)
แบบใบขออนุญาตออกนอกโรงเรียน (บกส.กน 7)
แบบใบขออนุญาตเข้าโรงเรียนสาย (บกส.กน 8)
แบบใบคำขอเข้าชั้นเรียน (บกส.กน 9)
แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน (ระบบดูเเลนักเรียน)
ตรางการออกตรวจนักเรียน
รายชื่อคุณครูที่ปรึกษา

ภาพกิจกรรมฝ่ายกิจการนักเรียนนายสมพงษ์ หงษา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์นายมานพ     จันทร์งาม
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

คณะกรรมการบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน

 คลิกเพื่อชมภาพบุคลากร


 

ปฐมนิเทศ

 

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน  

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม


 

เลือกตั้งประธานนักเรียน

 

กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน

   คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม      

 

วันต่อต้านยาเสพติด

 

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

 

วันงดสูบบุหรี่โลก

 

กิจกรรมวันรณรงค์งดสูบบุหรี่โลก

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

 

ประชุมผู้ปกครอง

 

ประชุมผู้ปกครองเพื่อปรับพฤติกรรม

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม